Smluvní podmínky Společnosti aria33, s.r.o. pro využívání služby VitalFox

 

Tieto Zmluvné podmienky pre využívanie služby VitalFox sa týkajú

- spustiteľného kódu aplikácie VitalFox /ďalej len „softvér“/,
- služieb VitalFox /ďalej len „služieb“/
- webovej stránky www.vitalfox.com. /ďalej len „webová stránka“/.

Jednotlivé obsahové časti zmluvných podmienok sú kvôli prehľadnosti delené do jednotlivých článkov (majú charakter nadpisov) a bodov.

Spoločnosť aria33, s.r.o. /ďalej len „Spoločnosť“/ je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, Komárnická 22, 821 03 Bratislava, Slovensko, IČO:45897981. Je predajcom produktu VitalFox, ktorého autorom je MVDr. Filip Kovalovský.

 

 

1. Váš vzťah so Spoločnosťou

1.1 Vaše využívanie softvéru, služieb a webových stránok VitalFox (v tomto dokumente súhrnne označovaných ako „Služby“ nezahŕňa služby, ktoré vám Spoločnosť poskytne a poskytuje na základe inej samostatnej písomnej dohody) podlieha podmienkam právnej dohody medzi Vami a Spoločnosťou. Tento dokument vysvetľuje vytvorenie takejto dohody a stanovuje jej niektoré podmienky.

1.2 Pokiaľ nie je so Spoločnosťou písomne dohodnuté inak, dohoda bude vždy zahŕňať aspoň minimálne zmluvné podmienky stanovené v tomto dokumente. Tieto sú ďalej označované ako „Všeobecné zmluvné podmienky“.

1.3 Okrem Všeobecných zmluvných podmienok bude obsahovať aj podmienky uvedené nižšie ako „Ďalšie zmluvné podmienky“. Pokiaľ to bude povaha služieb vyžadovať, uzavrú účastníci dohody „Dodatočné zmluvné podmienky“ nevyhnutné pre využívanie produktu VitalFox .

1.4 Všeobecné zmluvné podmienky spolu s Ďalšími zmluvnými podmienkami tvoria právny základ dohody medzi Vami a Spoločnosťou vo vzťahu k vášmu využívaniu Služieb. Je dôležité, aby ste si ich dôkladne preštudovali. Súhrnne je táto právna dohoda ďalej označovaná ako Zmluvné podmienky.

1.5 V prípade rozporu medzi znením Ďalších zmluvných podmienok a znením Všeobecných zmluvných podmienok, sú Ďalšie zmluvné podmienky nadradené Všeobecným zmluvným podmienkam.

 

 

2. Súhlas so Zmluvnými podmienkami

2.1 Základnou podmienkou využívania Služieb, je súhlas so Zmluvnými podmienkami. Služby nemôžete využívať, pokiaľ nevyjadríte svoj súhlas so Zmluvnými podmienkami.

2.2 Súhlas so Zmluvnými podmienkami môžete vyjadriť takto:

(A) kliknutím na tlačidlo prijatia Zmluvných podmienok, ak je táto možnosť sprístupnená Spoločnosťou v používateľskom rozhraní akejkoľvek Služby; alebo

(B) samotným použitím Služby. V tomto prípade beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť bude od tohto okamihu považovať vaše používanie Služieb za súhlas so Zmluvnými podmienkami.

 

 

3. Jazyk Zmluvných podmienok

3.1 Tam, kde vám Spoločnosť poskytla preklad verzie Zmluvných podmienok v inom ako slovenskom jazyku, súhlasíte s tým, že tento preklad je poskytnutý len pre Vaše pohodlie a že Váš vzťah so Spoločnosťou sa bude riadiť podľa verzií Zmluvných podmienok v slovenskom jazyku.

3.2 Ak dôjde k akémukoľvek rozporu medzi znením Zmluvných podmienok v slovenskom jazyku a znením ich prekladu, rozhodujúca je verzia v slovenskom jazyku.

 

 

4. Poskytovanie Služieb Spoločnosťou

4.1 Spoločnosť sa neustále zdokonaľuje, aby svojim používateľom poskytovala čo najlepšie služby. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že forma a povaha Služieb poskytovaných Spoločnosťou sa môže priebežne meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

4.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v rámci tohto neustáleho zdokonaľovania môže Spoločnosť skončiť alebo prerušiť (trvalo alebo dočasne) poskytovanie Služieb (alebo akýchkoľvek funkcií Služieb) Vám alebo používateľom všeobecne, a to na základe vlastného rozhodnutia a bez predchádzajúceho upozornenia. Používanie Služieb môžete kedykoľvek ukončiť. O ukončení používania Služieb musíte Spoločnosť písomne informovať.

4.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak Spoločnosť zakáže prístup do vášho účtu, môžete mať zamedzený prístup k Službám, údajom vášho účtu alebo akýmkoľvek súborom alebo inému obsahu, ktorý je obsiahnutý vo vašom účte.

 

 

5. Vaše využívanie Služieb

5.1 Súhlasíte s tým, že budete využívať Služby len na účely, ktoré sú povolené (a) Zmluvnými podmienkami a (b) platnými zákonmi, smernicami alebo všeobecne záväznými predpismi alebo pokynmi príslušných jurisdikcií (vrátane zákonov upravujúcich export údajov alebo softvéru z alebo na Slovensko alebo ďalších relevantných krajín).

5.2 Súhlasíte s tým, že sa nebudete zapájať do akejkoľvek činnosti, ktorá bude ovplyvňovať alebo narušovať Služby (alebo servery a siete, ktoré sú pripojené k Službám).

5.3 Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, prevádzať, vymieňať alebo ďalej predávať Služby na akýkoľvek účel, pokiaľ Vám to Spoločnosť písomne nepovolí samostatnou dohodou.

5.4 Súhlasíte s tým, že nesiete plnú zodpovednosť (a že Spoločnosť nemá žiadnu zodpovednosť voči Vám ani ktorejkoľvek tretej strane) za akékoľvek porušenie Vašich povinností plynúcich zo Zmluvných podmienok a za dôsledky akéhokoľvek takého porušenia (vrátane akejkoľvek straty alebo škody, ktorú môžete svojou činnosťou Spoločnosti spôsobiť).

5.5 Využívaním Služieb, softvéru a produktov Spoločnosti súhlasíte s tým, že ich budete chrániť pred zneužitím a tiež budete bezpečne uchovávať poskytnuté autorizačné, autentifikačné a akékoľvek iné prístupové údaje k Službám Spoločnosti.

5.6 Zaväzujete sa nezneužiť Služby Spoločnosti. Zneužitím sa rozumie okrem iného i použitie Služieb na šírenie spamu, nevyžiadaných správ alebo akýchkoľvek iných správ porušujúcich dobré mravy alebo zákony Slovenskej republiky. V plnej miere nesiete zodpovednosť za takéto konanie a zaväzujete sa ihneď v plnej miere vynahradiť všetky výdavky Spoločnosti, vynaložené pri ochrane samotnej služby VitalFox, softvéru VitalFox a dobrého mena Spoločnosti a tiež výdavky, ktoré Spoločnosť vynaloží v úsilí na svoju ochranu pri možných právnych sporoch.

5.7 Ako vaše identifikačné údaje odosielateľa správ, t.j. napríklad ale nie výlučne v SMS správach (krátke textové správy) a emailových správach, smiete uvádzať iba pravdivé, platné a Vám patriace údaje (napríklad ale nie výlučne vaše telefónne číslo, vaša emailová adresa, a iné). Za uvedenie pravdivých údajov nesiete plnú zodpovednosť. Pri porušení tohto bodu sa spoločnosť zbavuje akejkoľvek zodpovednosti.

5.8 Zaväzujete sa neposkytovať akýmkoľvek spôsobom Služby ďalej inej osobe a to ani za úplatu, ani bezodplatne. Ste konečným spotrebiteľom Služieb.

 

 

6. Ochrana osobných údajov a vaše osobné údaje

6.1 Spoločnosť chráni vaše osobné údaje a akékoľvek Vami poskytnuté ďalšie údaje tak, aby sa zamedzilo ich neoprávnenému použitiu. Spoločnosť nebude Vami poskytnuté údaje poskytovať tretím stranám, avšak za tretie strany sa nepovažujú v tomto prípade subjekty, s ktorými Spoločnosť spolupracuje pri poskytovaní a zabezpečení prevádzky služby VitalFox. Tretími stranami sa v tomto prípade nepovažujú ani subjekty, ktoré majú zo zákona nárok pre prístup k uvedeným informáciam.

6.2 Beriete tiež na vedomie, že Spoločnosť nezodpovedá za udalosti ktoré nastanú z vyššej moci a ktoré by mohli viesť k uvoľneniu Vami poskytnutých informácii, ani za ďalšie udalosti (napr. počítačové útoky) vedúce k takémuto uvoľneniu informácii.

6.3 Súhlasíte s používaním Vašich osobných údajov v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov Spoločnosťou.

6.4 V prípade, že poskytujete našej službe akékoľvek dáta, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov, je na Vás získanie povolení od ich majiteľov tak, aby mohlo byť s nimi ďalej nakladané v súlade so zákonom. Zodpovednosť za nakladanie s takýmito údajmi je na Vás.

 

 

7. Obsah v Službách

7.1 Beriete na vedomie, že za všetky informácie (napr. súbory s údajmi, písaný text, počítačový softvér, hudba, zvukové súbory alebo iné zvuky, fotografie, videá alebo iné obrázky), ku ktorým môžete mať prístup v rámci Služieb alebo prostredníctvom ich používania, je plne zodpovedná osoba, od ktorej tento obsah pochádza. Všetky takéto informácie sú ďalej označované ako Obsah.

7.2 Mali by ste si byť vedomí, že Obsah, ktorý je Vám prezentovaný ako súčasť Služieb, vrátane (ale nie výlučne) reklám v Službách a sponzorovaného Obsahu v Službách, je chránený zákonmi na ochranu duševného vlastníctva, ktoré vlastnia poskytovatelia takéhoto obsahu. Nesmiete upravovať, najímať, prenajímať, zapožičiavať, predávať, šíriť ani vytvárať odvodené diela založené na tomto Obsahu (ako celku , tak ani jeho časti), pokiaľ na to nemáte výslovné povolenie od spoločnosti , alebo od vlastníkov tohto Obsahu v samostatnej dohode.

7.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo (ale nemá žiadnu povinnosť) na náhľad, posúdenie, ohodnotenie, filtrovanie, úpravu, zamietnutie alebo odstránenie akéhokoľvek alebo všetkých Obsahov z akejkoľvek Služby.

7.4 Súhlasíte s tým, že nesiete plnú zodpovednosť (a že Spoločnosť nemá žiadnu zodpovednosť voči Vám ani akejkoľvek tretej strane) za akýkoľvek Obsah, ktorý vytvoríte, prenesiete alebo zobrazíte počas využívania Služieb, a za dôsledky takého konania (vrátane akejkoľvek straty alebo škody, ktorú môže Spoločnosť utrpieť).

 

 

8. Vlastnícke práva

8.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť (alebo poskytovatelia licencie, ktorú im udelí Spoločnosť) vlastní zákonné právo, právny nárok a podiel v Službách, vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré existujú v Službách (či už sú, alebo nie sú tieto práva registrované, a kdekoľvek vo svete tieto práva existujú).

8.2.Pokiaľ ste sa so Spoločnosťou písomne nedohodli inak, žiadna časť Zmluvných podmienok vám nedáva právo na používanie akýchkoľvek obchodných názvov, ochranných a servisných známok, log, názvov domén a ďalších charakteristických ochranných znakov Spoločnosti.

8.3 Ak ste dostali výslovné písomné oprávnenie na používanie akejkoľvek z týchto ochranných značiek prostredníctvom samostatnej písomnej dohody so Spoločnosťou , súhlasíte s tým, že Vaše používanie týchto znakov bude v súlade s touto dohodou, všetkými platnými podmienkami v Zmluvných podmienkach a pokynmi na používanie ochranných značiek Spoločnosti , ktoré sa priebežne aktualizujú.

8.4 Spoločnosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že na základe týchto Zmluvných podmienok nezískava žiadne právo, právny nárok na podiel od Vás (alebo Vašich poskytovateľov licencie) na žiadny Obsah, ktorý odošlete, uverejníte, prenesiete alebo zobrazíte v Službách alebo ich prostredníctvom, vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré existujú v tomto Obsahu (či už sú, alebo nie sú tieto práva registrované, a kdekoľvek na svete tieto práva existujú). Pokiaľ ste sa so Spoločnosťou písomne nedohodli inak, súhlasíte s tým, že ste zodpovední za ochranu a vynútenie týchto práv a že Spoločnosť nemá žiadnu povinnosť prevziať túto zodpovednosť za Vás.

8.5 Súhlasíte s tým, že neodstránite, nezakryjete ani nepozmeníte akékoľvek upozornenie na vlastnícke práva (vrátane upozornení na autorské práva a ochrannú známku), ktoré môže byť obsiahnuté v Službách.

8.6 Súhlasíte s tým, že bez výslovného písomného oprávnenia od Spoločnosti nebudete pri využívaní Služieb používať žiadne ochranné a servisné známky, obchodné názvy, logá akýchkoľvek spoločností alebo organizácií spôsobom, ktorý pravdepodobne alebo zámerne bude mať za následok nejasnosti týkajúce sa vlastníka alebo oprávneného používateľa takýchto známok, názvov alebo log.

 

 

9. Licencia Spoločnosti

9.1 Spoločnosť Vám týmto udeľuje osobné, neprenosné a nevýhradné oprávnenie na používanie softvéru s celosvetovou platnosťou a bez licenčného poplatku, ktorý spoločnosť poskytuje ako súčasť Služieb (ďalej označovaný ako Softvér). Toto oprávnenie má výhradný účel umožniť Vám využívanie výhod Služieb poskytovaných spoločnosťou, spôsobom povoleným Zmluvnými podmienkami.

9.2 V súlade s bodom 1.2 nesmiete (a nesmiete povoliť ďalším osobám) kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, spätne dešifrovať ani analyzovať alebo sa inak pokúšať vypisovať zdrojový kód Softvéru alebo akejkoľvek jeho časti, pokiaľ to nie je výslovne povolené alebo vyžadované zákonom, alebo pokiaľ Vás tým Spoločnosť výslovne písomne nepoverila.

9.3 V súlade s bodom 1.2 nesmiete bez výslovného písomného súhlasu Spoločnosti nikomu postúpiť svoje práva (ani na ne udeľovať licenciu) na používanie Softvéru, udeliť záložný nárok na svoje práva na používanie Softvéru ani inak prenášať akúkoľvek časť svojich práv na používanie Softvéru.

 

 

10. Licencia na Obsah od Vás

10.1 Ponechávate si autorské práva a akékoľvek iné práva, ktoré už máte, na Obsah, ktorý odošlete, zverejníte alebo zobrazíte v Službách alebo ich prostredníctvom.

 

 

11. Aktualizácie softvéru

11.1 Softvér, ktorý používate, môže priebežne automaticky preberať a inštalovať aktualizácie zo servera Spoločnosti. Tieto aktualizácie sú navrhnuté tak, aby zlepšili, rozšírili a rozvinuli Služby a môžu mať formu opravy chýb, zlepšených funkcií, nových softvérových modulov a úplne nových verzií. Súhlasíte s prijímaním takýchto aktualizácií a povoľujete týmto Spoločnosti, aby Vám ich doručovala v rámci vášho využívania Služieb.

 

 

12. Ukončenie vášho vzťahu so Spoločnosťou

12.1 Zmluvné podmienky zostávajú v platnosti, pokiaľ nedôjde k ich ukončeniu buď Vami, alebo Spoločnosťou tak, ako bude stanovené ďalej.

12.2 Spoločnosť môže kedykoľvek ukončiť svoju právnu dohodu s Vami, ak:

(A) ste porušili akékoľvek ustanovenie Zmluvných podmienok (alebo ste konali spôsobom, ktorý jasne poukazuje na to, že ste nezamýšľali alebo nie ste schopní dodržať ustanovenia Zmluvných podmienok), alebo

(B) to od Spoločnosti vyžaduje zákon (napr. keď je poskytovanie Služieb pre vás nezákonné alebo sa takým stane) alebo

(C) partner, s ktorým vám Spoločnosť ponúkla Služby, ukončil svoj vzťah so Spoločnosťou, alebo prestal ponúkať Služby vám, alebo

(D) Spoločnosť prestáva poskytovať Služby používateľom v krajine, ktorej ste obyvateľom alebo z ktorej službu využívate, alebo

(E) podľa názoru Spoločnosti poskytovanie Služieb nie je z komerčného hľadiska naďalej životaschopné.

12.3 Žiadne ustanovenie v tomto článku nebude mať vplyv na práva Spoločnosti týkajúce sa poskytovania Služieb podľa článku 4 Zmluvných podmienok.

12.4 Pri skončení platnosti týchto Zmluvných podmienok sa všetky zákonné práva, povinnosti a zodpovednosti, z ktorých ste Vy a Spoločnosť mali prospech, ktoré sa na Vás a Spoločnosť vzťahovali (alebo ktoré boli získané v čase, keď boli Zmluvné podmienky v platnosti), alebo ktoré sú v platnosti natrvalo, ostávajú týmto zánikom neovplyvnené a ustanovenia bodu 19.7 sa vzťahujú na takéto práva, povinnosti a zodpovednosti natrvalo.

12.5 Pri ukončení Vášho vzťahu so Spoločnosťou Vám nevzniká nárok na akékoľvek finančné alebo iné kompenzácie, napríklad na vrátenie už zaplatených poplatkov alebo dosiaľ nevyužitého kladného zostatku, ktorý by ste mohli mať na svojom účte vo Vami využívaných službách Spoločnosti. V prípade záporného zostatku na účte, ktorý sa viaže k Vami využívanej službe sa zaväzujete riadne vysporiadať všetky podlžnosti voči Spoločnosti.

 

 

13. VYLÚČENIE ZÁRUK

13.1 NIČ V TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENKACH VRÁTANE ČLÁNKOV 13 A 14 NEVYLÚČI ALEBO NEOBMEDZÍ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ZA STRATY, KTORÉ NEMÔŽU BYŤ PRÁVOPLATNE VYLÚČENÉ ALEBO OBMEDZENÉ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK ANI OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA STRATU ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ Z NEDBALOSTI, PORUŠENÍM ZMLUVY ALEBO PORUŠENÍM PREDPOKLADANÝCH PODMIENOK, AKO ANI ZA VEDĽAJŠIE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. PRETO SA NA VÁS VZŤAHUJÚ LEN TIE OBMEDZENIA, KTORÉ SÚ V SÚLADE SO ZÁKONMI VO VAŠEJ JURISDIKCIE A NAŠA ZODPOVEDNOSŤ BUDE OBMEDZENÁ V MAXIMÁLNOM ZÁKONNOM ROZSAHU.

13.2 VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE SLUŽBY SPOLOČNOSTI SÚ POSKYTOVANÉ TAK, „AKO SÚ“ A TAK, „AKO SÚ DOSTUPNÉ“.

13.3 SPOLOČNOSŤ , JEJ POBOČKY A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE VÁM PREDOVŠETKÝM NEPREHLASUJÚ A NERUČIA, ŽE:

(A) VAŠE VYUŽÍVANIE SLUŽIEB SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY,

(B) VAŠE VYUŽÍVANIE SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ ALEBO BEZ CHÝB, I KEĎ SA O TO BUDE SPOLOČNOSŤ SNAŽIŤ,

(C) AKÁKOĽVEK VAMI ZÍSKANÁ INFORMÁCIA, KTORÁ JE VÝSLEDKOM VÁŠHO VYUŽÍVANIA SLUŽIEB, BUDE PRESNÁ ALEBO SPOĽAHLIVÁ A

(D) CHYBY V ČINNOSTI ALEBO FUNKČNOSTI AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU, KTORÝ VÁM BUDE POSKYTNUTÝ AKO SÚČASŤ SLUŽIEB, BUDÚ OPRAVENÉ.

13.4 AKÝKOĽVEK MATERIÁL, KTORÝ PREBERIETE ALEBO INAK ZÍSKATE PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA SLUŽIEB SPOLOČNOSTI, POUŽÍVATE NA VLASTNÝ ÚSUDOK A RIZIKO. PREBERÁTE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ VO SVOJOM POČÍTAČOVOM SYSTÉME ALEBO INOM ZARIADENÍ A ZA VŠETKY STRATY ÚDAJOV VYPLÝVAJÚCE Z PREBERANIA TAKÉHOTO MATERIÁLU.

13.5 ŽIADNA RADA ALEBO INFORMÁCIA, ČI UŽ ÚSTNA, ALEBO PÍSOMNÁ, KTORÚ STE ZÍSKALI OD SPOLOČNOSTI , ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB SPOLOČNOSTI, NEVYTVÁRA ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V PODMIENKACH.

13.6 SPOLOČNOSŤ ĎALEJ VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ NAZNAČENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE (NIE VŠAK VÝLUČNE) PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ČI SPÔSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO ZÁRUK NENARUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV.

 

 

14. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

14.1 V SÚLADE S CELKOVÝMI USTANOVENIAMI V ODSEKU 13.1 SPOLOČNOSŤ, JEJ POBOČKY A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE NEMAJÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA:

(A) PRIAME, NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, ŠPECIÁLNE NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY, KTORÉ SI PRIVODÍTE, NA ZÁKLADE ŽIADNEHO NÁROKU UVEDENÉHO VO VYHLÁSENÍ O ZODPOVEDNOSTI. TO ZAHŔŇA (NIE VŠAK VÝLUČNE) AKÚKOĽVEK STRATU ZISKU (UTRPENÚ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO), AKÚKOĽVEK STRATU DOBRÉHO MENA ALEBO OBCHODNEJ POVESTI ALEBO AKÚKOĽVEK STRATU ÚDAJOV, KTORÚ UTRPÍTE, STRATU NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH ŠKÔD.

(B) AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU, KTORÚ SI MÔŽETE PRIVODIŤ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, STRATY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENEJ AKO NÁSLEDOK:

(I) VAŠEJ DÔVERY V ÚPLNOSŤ, PRESNOSŤ ALEBO EXISTENCIU AKEJKOĽVEK INZERCIE ALEBO AKO NÁSLEDOK AKÉHOKOĽVEK VZŤAHU ALEBO TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝMKOĽVEK INZERENTOM ALEBO SPONZOROM, KTORÉHO INZERCIA SA ZOBRAZUJE V SLUŽBÁCH.

(II) AKÝCHKOĽVEK ZMIEN, KTORÉ SPOLOČNOSŤ MÔŽE VYKONAŤ V SLUŽBÁCH, ALEBO AKÉHOKOĽVEK TRVALÉHO ALEBO DOČASNÉHO ZASTAVENIA POSKYTOVANIA SLUŽIEB (ALEBO AKÝCHKOĽVEK FUNKCIÍ V RÁMCI SLUŽIEB).

(III) VYMAZANIA, POŠKODENIA ALEBO ZLYHANIA ULOŽENIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU A ĎALŠÍCH KOMUNIKAČNÝCH ÚDAJOV UDRŽIAVANÝCH ALEBO PRENÁŠANÝCH POČAS VÁŠHO VYUŽÍVANIA SLUŽIEB.

(IV) NEPOSKYTNUTIA PRESNÝCH INFORMÁCIÍ O VAŠOM ÚČTE SPOLOČNOSTI .

(V) VÁŠHO NEDOSTATOČNÉHO ZABEZPEČENIA A UTAJENIA PODROBNOSTÍ O SVOJOM HESLE, ÚČTE ALEBO INÝCH AUTORIZAČNÝCH, AUTENTIFIKAČNÝCH, BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV, KĽÚČOV A REŤAZCOV. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NESMIETE POSKYTNÚŤ INEJ STRANE ŽIADNE PRÍSTUPOVÉ ÚDAJE K SLUŽBÁM SPOLOČNOSTI.

14.2 OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI V ODSEKU 14.1 SÚ PLATNÉ NEZÁVISLE OD TOHO, ČI SPOLOČNOSŤ , ALEBO NEBOLA POUČENÁ ALEBO SI MALA BYŤ VEDOMÁ MOŽNOSTI AKEJKOĽVEK TAKEJTO VYPLÝVAJÚCEJ STRATY.

 

 

15. Pravidlá ochrany autorských práv a ochranných známok

15.1 Pravidlom Spoločnosti je odpovedať na oznámenia o údajnom porušovaní autorských práv podľa platných medzinárodných zákonov na ochranu duševného vlastníctva a uzatvárať účty používateľov, ktorí ich opakovane porušujú.

 

 

16. Poplatky za služby

16.1 Spoločnosť je oprávnená účtovať poplatky za využívanie služieb VitalFox podľa platného cenníka služby VitalFox alebo Spoločnosti . Súhlasíte s tým, že budete uvádzať platné telefónne čísla príjemcov správ, emailové adresy príjemcov správ a iné informácie vedúce k spoľahlivému doručeniu zasielaného obsahu a správ. Pri uvedení nesprávnych alebo neplatných kontaktných informácií príjemcu správ, Vám môže byť zaúčtovaný poplatok za takúto správu podľa platného cenníka, rovnako v prípade, akoby táto správa bola doručená.

16.2 V prípade kladného zostatku na Vašom účte služby VitalFox máte od posledného navýšenia zostatku 6 mesiacov na jeho vyčerpanie. Tento bod platí len v prípade, že aktívne nevyužívate žiadnu variantu služby VitalFox a Váš zostatok je kladný. Tento bod neplatí, ak využívate aktívne službu VitalFox, t.j. aktívne využívate niektorú z variant služby VitalFox - v takomto prípade platnosť kladného zostatku nie je časovo obmedzená.

16.3 Spoločnosť má právo kedykoľvek vykonať zmenu cenníka. O tejto zmene informuje zákazníkov na svojej webovej stránke alebo na stránke služby VitalFox.

16.4 Pokiaľ využívate viacero databáz vlastných klientov vo Vašej počítačovej sieti, alebo vo vašich počítačových sieťach, prípadne jednu databázu vo viacerých počítačových sieťach, musíte si pre každú takúto databázu/sieť aktivovať minimálne jednu variantu služby VitalFox.

16.5 Pri využití promo kódu (t.j. zvýhodneného zľavového testovacieho kupónu, poskytnutého Spoločnosťou pre vyskúšanie a otestovanie služby užívateľom), ktorý obsahuje kredit na odoslanie voľných správ, môže jedna fyzická alebo právnická osoba využiť len jeden takýto kód, pokiaľ mu Spoločnosť vyslovene nepovolila iné použitie. Ak Vám Spoločnosť nepovolila iné použitie takéhoto promo kódu, nesmiete ho použiť pre viac účtov a ani opakovane.

16.6 Základná mena kreditu používaného pre úhrady poplatkov za služby je EUR. Akákoľvek uhradená čiastka v inej mene ako EUR bude prekonvertovaná na menu EUR tak, ako je to uvedené pri dobíjaní kreditu.

16.7 Súhlasíte s doručovaním elektronických faktúr za služby elektronickou formou.

16.8 V prípade poskytnutia zákazníkovi zvýhodnenej ceny za služby, tieto platia v prípade neprerušeného využívania služby, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 

 

17. Ďalší obsah

17.1 Služby môžu obsahovať hypertextové odkazy na ďalšie webové stránky, obsah alebo zdroje. Spoločnosť nemusí mať žiadnu kontrolu nad akýmikoľvek webovými stránkami alebo zdrojmi, ktoré sú poskytované spoločnosťami alebo osobami inými, ako je Spoločnosť.

17.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť nie je zodpovedná za dostupnosť žiadnych takýchto externých stránok alebo zdrojov a nepodporuje žiadne reklamy, produkty alebo iné materiály dostupné z takýchto webových stránok alebo zdrojov.

17.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú si môžete privodiť v dôsledku dostupnosti takýchto externých stránok alebo zdrojov alebo akejkoľvek dôvery, ktorú ste vložili do úplnosti, presnosti alebo existencie akejkoľvek inzercie, produktov alebo iných materiálov dostupných z takýchto webových stránok alebo zdrojov.

 

 

18. Zmeny Zmluvných podmienok

18.1 Spoločnosť môže priebežne vykonávať zmeny vo Všeobecných zmluvných podmienkach alebo Ďalších zmluvných podmienkach. Keď dôjde k týmto zmenám, Spoločnosť sprístupní kópiu nových Všeobecných zmluvných podmienok na svojej webovej stránke alebo priamo na stránke Služby VitalFox. Akékoľvek ďalšie zmluvné podmienky budú k dispozícii prostredníctvom alebo v rámci daných služieb.

18.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak využívate Služby po dátume, kedy boli Všeobecné zmluvné podmienky alebo Ďalšie zmluvné podmienky zmenené, Spoločnosť bude s Vaším využívaním služieb zaobchádzať tak, akoby ste súhlasili s aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami alebo Ďalšími zmluvnými podmienkami.

 

 

19. Všeobecné právne podmienky

19.1 V niektorých prípadoch môžete počas používania Služieb (ako následok alebo prostredníctvom Vášho využívania Služieb) využiť službu, prevziať softvér alebo zakúpiť tovar, ktorý je poskytovaný ďalšou osobou alebo spoločnosťou. Vaše používanie týchto ďalších služieb, softvéru alebo tovaru môže podliehať samostatným zmluvným podmienkam medzi Vami a príslušnou spoločnosťou alebo osobou. Ak sa tak stane, Zmluvné podmienky neovplyvňujú Váš právny vzťah s týmito ďalšími spoločnosťami alebo jednotlivcami.

19.2 Zmluvné podmienky tvoria celú právnu dohodu medzi vami a Spoločnosťou a riadia Vaše využívanie Služieb (avšak s vylúčením akýchkoľvek služieb poskytovaných Vám Spoločnosťou na základe samostatnej písomnej dohody) a plne nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi vami a Spoločnosťou vo vzťahu k Službám.

19.3 Súhlasíte s tým, že Spoločnosť Vám môže poskytovať upozornenia, vrátane upozornení týkajúcich sa zmien Zmluvných podmienok, e-mailom, obyčajnou poštou alebo zverejnením v Službách.

19.4 Súhlasíte s tým, že ak Spoločnosť neuplatní, alebo si nevynúti akékoľvek zákonné právo alebo nápravu škody, ktorá je obsiahnutá v Zmluvných podmienkach (alebo z ktorej má Spoločnosť prospech na základe akéhokoľvek platného zákona), nebude sa to považovať za výslovné vzdanie sa práv Spoločnosti a že tieto práva alebo nápravy škôd budú Spoločnosti aj naďalej k dispozícii.

19.5 Ak akýkoľvek súd, ktorý má právomoc rozhodovať v tejto veci, rozhodne, že akékoľvek ustanovenie Zmluvných podmienok je neplatné, potom toto ustanovenie bude zo Zmluvných podmienok odstránené bez ovplyvnenia zvyšných Zmluvných podmienok. Zvyšné ustanovenia Zmluvných podmienok ostanú naďalej v platnosti a budú vynútiteľné.

19.6 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že každý člen skupiny spoločností, pre ktoré je Spoločnosť materskou spoločnosťou, je oprávnenou treťou stranou Zmluvných podmienok , a že takéto ďalšie spoločnosti sú oprávnené priamo vynucovať a spoliehať sa na akékoľvek ustanovenia Zmluvných podmienok, ktoré im prideľujú výhody (alebo práva v ich prospech). Žiadne iné ako tieto osoby alebo spoločnosti nebudú oprávnené tretie strany Zmluvných podmienok.

19.7 Vzťah medzi Vami a Spoločnosťou a Zmluvné podmienky sa budú riadiť zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na ich rozpor s ustanoveniami zákona. Vy a Spoločnosť súhlasíte s tým, že v súvislosti s riešením akejkoľvek právnej záležitosti vyplývajúcej zo Zmluvných podmienok, budete podliehať výhradnej jurisdikcii súdov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike. Bez ohľadu na to súhlasíte s tým, že Spoločnosť bude naďalej oprávnená žiadať prikazujúce opravné prostriedky (alebo rovnocenný typ neodkladnej právnej podpory) u akejkoľvek jurisdikcie.

 

 

20. Ďalšie zmluvné podmienky pre rozšírenia aplikácie VitalFox

20.1 Aplikácia VitalFox môže z času na čas na vzdialených serveroch (Spoločnosti, alebo tretích strán) skontrolovať dostupnosť aktualizácií rozšírení, vrátane (mimo iného) opráv chýb a zlepšení funkčnosti. Súhlasíte s tým, že tieto aktualizácie môžu byť bez ďalšieho upozornenia automaticky vyžiadané, prevzaté a nainštalované.

 

 

21. Dodatočné podmienky pre použitie v podnikoch

21.1 Ak ste právnickou osobou, prijatie podmienok jednotlivcom v mene entity (s cieľom vyvrátiť pochybnosti uvádzame, že v prípade právnických osôb v týchto Zmluvných podmienkach slovo „Vy“ označuje danú právnickú osobu) znamená a zaručuje, že tento jednotlivec je oprávnený konať vo Vašom mene, že máte náležité oprávnenie podnikať v krajinách alebo krajine, kde pôsobíte, a že Vaši zamestnanci, úradníci, zástupcovia a iní sprostredkovatelia s prístupom do Služby sú oprávnení pristupovať k produktu Službe a aplikácii VitalFox, a právne vás zaviazať k týmto Zmluvným podmienkam.

21. 2 V súlade s týmito Zmluvnými podmienkami a podmienkami poskytnutia licencie v článku 9 Vám Spoločnosť poskytuje nevýhradnú a neprenosnú licenciu na rozmnožovanie, distribúciu, inštalovanie a iné použitie softvéru VitalFox výlučne na zariadeniach určených na používanie Vašimi zamestnancami, úradníkmi, zástupcami a sprostredkovateľmi spojenými s vašou právnickou osobou za podmienky, že ich používanie produktov a služieb Spoločnosti bude v súlade so Zmluvnými podmienkami.

 

 

Bratislava, 9. marec 2014
www.vitalfox.com